حمایت


  • نام و نام خانوادگیشماره تلفن همراهمبلغ اهدایی 
    توجه: به خاطر عدم وابستگی تمام هزینه های گروه توسط طلاب انقلابی و به صورت شخصی تامین می گردد؛ فلذا نیازمند حمایت بی دریغ شما ولایتمداران انقلابی هستیم.