همکاری


  • نکته: همکاری غیر از مشارکت می باشد چون مشارکت به معنای اشتغال اعضاء در فعالیت های تعریف شده ی گروه است ولی همکاری اختصاص به افراد غیر عضو و یا سایر مجموعه ها در برنامه های توافق شده با گروه دارد.

  • توجه: با عرض پوزش به خاطر اشتغالات و پروژه های زیاد و مختلف همکاری های برون تشکیلاتی فعلا در دستور کار گروه قرار ندارد.