ساختار تشکیلاتی


ساختار تشکیلاتی گروه جهادی قیام


  • توجه: تصویر فوق تنها کلیت ساختار تشکیلاتی گروه جهادی قیام را نشان می دهد، لذا از ترسیم زیر شاخه های جزئی در آن پرهیز شده است.


توضیحات اجمالی

 

(مشروح تعاریف، وظایف و اختیارات در اساسنامه تفصیلا آورده شده است)

 

۱- شورای مرکزی: شورای مرکزی عالی ترین جایگاه را در گروه دارد و از پنچ نفر تشکیل شده که عهده دار برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان، و تامین منابع انسانی و مالی گروه می باشد.

 

۲- مدیرمسئول: مدیرمسئول عضو و نماینده شورای مرکزی و عهده دار اداره شورا و واحد تشکیلات و شبکه بوده که توسط اعضای شورا نصب و غزل می گردد.

 

۳- دبیر: دبیر معاون مدیرمسئول در پیشبرد امورد دفتری کل گروه اعم از مکاتبات، تنظیم جلسات، روابط عمومی و غیره می باشد که با پیشنهاد مدیرمسئول و تایید شورای مرکزی نصب و عزل می گردد.

 

۴- امین: امین معاون مدیرمسئول در انجام امور مالی کل گروه اعم از جذب منابع و حساب و کتاب های آن می باشد که با پیشنهاد مدیرمسئول و تایید شورای مرکزی نصب و عزل می گردد.

 

۵- مدیرعامل: مدیرعامل ضمن مسئولیت اداره واحد توانمند سازی عهده دار اداره هیئت مدیره و هماهنگی مدیریت ها بوده که نصب و عزل آن نیز با پیشنهاد هیئت مدیره و تایید شورای مرکزی صورت می پذیرد.

 

۶- منشی: منشی ها دستیار مدیرعامل در اداره هیئت مدیره و مسائل مربوط به مدیریت ها هستند که با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره نصب و عزل می گردند.

 

۷- هیئت مدیره: هیئت مدیره همان جمع مدیران واحد ها است که ضمن مشورت دادن به مدیر عامل عهده دار تعیین مشروط وی و تایید منشی ها نیز می باشد.

 

۸- مدیرواحد: مدیر واحد مسئول اداره واحد اختصاصی خود بوده که توسط شورای مرکزی تعیین می گردد و می تواند برای مدیر عاملی نیز کاندید شود.

 

۹- دستیار: دستیار به نیرو هایی اطلاق می شوند که مدیران واحد ها را در اداره ی واحدهای اختصاصی خود یاری می کنند که به پیشنهاد مدیر واحد و تایید هیئت مدیره نصب و عزل می گردند.


  • نکته: اعضای اولیه شورای مرکزی توسط موسس گروه دعوت به مشارکت شده اند اما اعضای بعدی توسط خود شورا انتخاب می گردند.