«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

ساختار تشکیلاتی


ساختار تشکیلاتی گروه جهادی قیام


 • توجه: تصویر فوق تنها کلیت ساختار تشکیلاتی گروه جهادی قیام را نشان می دهد، لذا از ترسیم زیر شاخه های جزئی در آن پرهیز شده است.

توضیحات اجمالی
(مشروح تعاریف، وظایف و اختیارات در اساسنامه تفصیلا آورده شده است)

 

 1. شورای مرکزی: شورای مرکزی عالی ترین جایگاه را در گروه دارد و از پنچ نفر تشکیل شده که عهده دار برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های کلان و تامین منابع مالی گروه می باشد.
 2. مدیرمسئول: مدیرمسئول عضو و نماینده شورای مرکزی و عهده دار اداره شورا و واحد تشکیلات و شبکه بوده که توسط اعضای شورا نصب و غزل می گردد.
 3. دبیر: دبیر معاون مدیرمسئول در پیشبرد امورد دفتری کل گروه اعم از مکاتبات، تنظیم جلسات، روابط عمومی و غیره می باشد که با پیشنهاد مدیرمسئول و تایید شورای مرکزی نصب و عزل می گردد.
 4. امین: امین معاون مدیرمسئول در انجام امور مالی کل گروه اعم از جذب منابع و حساب و کتاب های آن می باشد که با پیشنهاد مدیرمسئول و تایید شورای مرکزی نصب و عزل می گردد.
 5. مدیرعامل: مدیرعامل ضمن مسئولیت اداره واحد توانمند سازی عهده دار اداره هیئت مدیره و هماهنگی مدیریت ها بوده که نصب و عزل آن نیز با پیشنهاد هیئت مدیره و تایید شورای مرکزی صورت می پذیرد.
 6. منشی: منشی ها دستیار مدیرعامل در اداره هیئت مدیره و مسائل مربوط به مدیریت ها هستند که با پیشنهاد مدیرعامل و تایید هیئت مدیره نصب و عزل می گردند.
 7. هیئت مدیره: هیئت مدیره همان جمع مدیران واحد ها است که ضمن مشورت دادن به مدیر عامل عهده دار تعیین مشروط وی و تایید منشی ها نیز می باشد.
 8. مدیرواحد: مدیر واحد مسئول اداره واحد اختصاصی خود بوده که توسط شورای مرکزی تعیین می گردد و می تواند برای مدیر عاملی نیز کاندید شود.
 9. دستیار: دستیار به نیرو هایی اطلاق می شوند که مدیران واحد ها را در اداره ی واحدهای اختصاصی خود یاری می کنند که به پیشنهاد مدیر واحد و تایید هیئت مدیره نصب و عزل می گردند.

 • نکته: اعضای اولیه شورای مرکزی توسط موسس گروه دعوت به مشارکت شده اند اما اعضای بعدی توسط خود شورا انتخاب می گردند.

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم