اقتصاد مقاومتی


این واحد در صدد این است که ضمن که ضمن اتکاء به موقوفات، نذورات و تقبل عبادات استیجاری و فعالیت های مقدور و خرد اقتصادی منابع مالی و هزینه های جاری گروه را تامین کند تا ضمن خود اتکایی و استقلال مالی گامی در راستای عدم وابستگی گروه برداشته باشد و در کنار سایر فعالیتهای اقتصادی با تشکیل یک صندوق قرض الحسنه خیریه با مشارکت طلاب برای طلاب و نیازمندان بتواند با متمرکز کردن و جهت داردن سرمایه های نقدیِ خرد و پراکنده ظرفیت خوبی را برای حل برخی مشکلات مالی بردارد.