تعلیم و تربیت


این واحد در صدد این است که برای دختران و پسران سطوح ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان که در سند راهبردی خود آنان را طلاب بالقوه برشمرده است در پنج زمینه ی قرآن، تاریخ، عقاید، احکام و اخلاق کلاس های آموزشی و کارگاه هایی را دایر نماید تا ضمن ارتقای سطح معرفتی و تقویت روحیه حق طلبی، آنان را به سمت ورود به فضای حوزوی و اشتغال به طلبگی مشتاق و هدایت نماید.