عملیات میدانی


این واحد در صدد این است که فعالیت های عملی و میدانی اعم از اردوی جهادی و زیارتی، ایستگاه صلواتی، دایر کردن نمایشگاه، پیاده روی جمکران، کمک به محرومین و غیره را با یک کیفیت خوب برگزار کرده و یا با تبلیغ و اطلاع رسانی در راهپیمایی ها، تشییع جنازه شهدا، تجمعات انقلابی و امثالهم مشارکت فعال داشته باشد.