«〈 قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى‌ وَ فُرادى‌...〉»

منشور روحانیت امام خمینیوصیت نامه امام خمینی رهقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران


گروه جهادی قیام عضویتمشارکت گروه جهادی قیامهمکاری گروه جهادی قیامگروه جهادی قیام حمایتتماس با ما گروه جهادی قیام

مشتاقانه پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما هستیم