تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

طرح و برنامه مجمع احرار ولایی

  • ۱۲۴

طرح و برنامه مرکز بصیرتی جرس

  • ۱۰۱

طرح و برنامه پایگاه تبیینی پیرو

  • ۱۱۴