تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

تعریف تشکیلات چیست؟

  • ۷
  • تعریف تشکیلات چیست؟

جواب: تشکیلات مجموعه‌ای انسانی است که دارای هدف، برنامه و سازوکار مشخصی می‌باشد.

معرفی ده کتاب خوب در مورد کار تشکیلاتی

  • ۸
  • معرفی ده کتاب خوب در مورد کار تشکیلاتی