تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

محفل هفتگی 4 / نمایش مستند عملیات سیانور / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل چهارم: مستند عملیات سیانور

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 7 آذرماه 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16

محفل هفتگی 3 / نمایش مستند ساعت 6 به وقت واشنگتن / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل سوم: مستند ساعت 6 به وقت واشنگتن

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 30 آبان 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16

در سایۀ استاد 7 / مقاومت بین‌الملل و آلترناتیو جهانی / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ هفتم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

مقاومت بین‌الملل و آلترناتیو جهانی

محفل هفتگی 2 / نمایش مستند بازی انگلیسی / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل دوم: مستند بازی انگلیسی

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 23 آبان 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16

در سایۀ استاد 6 / نگاهی به پروژۀ سلطۀ صهیونیزم بر آمریکا / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ ششم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

نگاهی به پروژۀ سلطۀ صهیونیزم بر آمریکا