تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

اطلاعیه / جلسات هفتگی در سایۀ استاد / حسن رحیم‌پور ازغدی

جلسات هفتگی درسایۀ استاد (استاد حسن رحیم‌پور ازغدی)

گلچینی از سخنرانی‌های ویژۀ استاد

حضور برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران آزاد است...