تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

در سایۀ استاد 10 / صهیونیسم یک ایدئولوژی برای هزار جنایت / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ دهم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

صهیونیسم یک ایدئولوژی برای هزار جنایت

در سایۀ استاد 9 / صهیونیزم و قصّه‌ای که دروغ بود / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ نهم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

صهیونیزم و قصّه‌ای که دروغ بود

در سایۀ استاد 8 / خیانت حکومت‌های مسلمان به فلسطین / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ هشتم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

خیانت حکومت‌های مسلمان به فلسطین

در سایۀ استاد 7 / مقاومت بین‌الملل و آلترناتیو جهانی / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ هفتم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

مقاومت بین‌الملل و آلترناتیو جهانی

در سایۀ استاد 6 / نگاهی به پروژۀ سلطۀ صهیونیزم بر آمریکا / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ ششم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

نگاهی به پروژۀ سلطۀ صهیونیزم بر آمریکا