تشکل طلبگی قـیـام

«( هــــــــمــــــــت بــــــــرای هــــــــدایــــــــت )»

محفل هفتگی 7 / نمایش مستند مادر اسرائیل / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل هفتم: مستند مادر اسرائیل

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 28 آذرماه 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16

محفل هفتگی 6 / نمایش مستند دیوار گتو / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل ششم: مستند دیوار گتو

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 21 آذرماه 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16

در سایۀ استاد 10 / صهیونیسم یک ایدئولوژی برای هزار جنایت / استاد رحیم‌پورازغدی

موضوع جلسۀ دهم در سایۀ استاد

(استاد حسن رحیم‌پورازغدی)

صهیونیسم یک ایدئولوژی برای هزار جنایت

محفل هفتگی 5 / نمایش مستند رویای بازگشت / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل پنجم: مستند رویای بازگشت

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 14 آذرماه 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16

محفل هفتگی 4 / نمایش مستند عملیات سیانور / گفتگو و مباحثه

سوژۀ محفل چهارم: مستند عملیات سیانور

انتخاب و نمایش یک فیلم یا مستند ویژه، گفتگو و مباحثۀ حضار پیرامون محتوای آن
توجه: شرکت برای عموم مردم اعم از خواهران و برادران گرامی آزاد است

زمان: سه شنبه‌ 7 آذرماه 1402 ساعت 18 الی 20
مکان: قم - پردیسان - بلوار سلمان - خیابان البرز - البرز 3 - پلاک 16