تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

معنای اسلام سیاسی این است

  • ۶
  • پاسخ اسلام سیاسی چیست؟ در بیانات[94/11/25] امام خامنه‌ای