تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

تعریف تشکیلات چیست؟

  • ۷
  • تعریف تشکیلات چیست؟

جواب: تشکیلات مجموعه‌ای انسانی است که دارای هدف، برنامه و سازوکار مشخصی می‌باشد.

1. کلمه مجموعه بیانگر این است که؛ تشکیلات متشکل از نفرات مختلفی می‌باشد که ذیل هویت جمعی و هماهنگ تعریف می‌شوند.

2. کلمه انسان بیانگر این است که؛ تشکیلات یک پدیده انسانی بوده، لذا اصلی ترین رکن و عنصر تشکیل دهندۀ آن انسان می‌باشد.

3. کلمه هدف بیانگر این است که؛ تشکیلات برای خود رسالتی قائل است که خود را مأمور یا موظف به انجام یا تحقق آن می‌داند.

4. کلمه برنامه بیانگر این است که؛ تشکیلات برای تحقق هدف یا اهداف خود نگره(تئوری)، طرح و راهکارهای لازم را سنجیده و دارد.

5. کلمه سازوکار بیانگر این است که؛ تشکیلات برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری، اجرا و رابطه‌ی نیروها دارای فرایند مشخصی می‌باشد.

توجه: در این تعریف سعی شده مبتنی بر اصول علم منطق جامع و مانع بودن رعایت شود لذا به شدت از اضافه گویی پرهیز شده لکن تعریف به خاطر اختصار دارای نکات فنی می‌باشد که نیاز به توضیح بیشتری دارد که مخصتر توضیحاتی به تعریف ضمیمه و ارائه شده است.

  • حسین کاوه