تشکل طلبگی قـیـام

«( أَنْ تَـقُــومُـوا لِـلَّـهِ مَـثْـنَـى وَ فُـرَادَى )»

سه جمله تشکیلاتی از امام خمینی کبیر(ره)

  • ۵
  • تاسف بیشتر آنکه همین دستگاه‌های مرموز نگذاشته‌اند طبقه تحصیلکرده به احکام مقدسه اسلام -بخصوص قوانین تشکیلاتی و اجتماعی و اقتصادی آن- توجه کنند.[1]
  • اسلام حکومت دارد، و حکومتش همان نحوی که حکومت‌های دیگری هست و تشکیلات دارد، تشکیلات دارد لکن تشکیلاتی که تمامش بر مبنای عدالت است.[2]
  • در بدترین شرایط اختناق و خفقان که بر ایران حاکم است، عملکرد نهضت ملت ایران نشانه وجود یک روح تشکیلاتی است که توانسته است جنبش را به مرحله کنونی برساند.[3]

1. صحیفه امام خمینی(ره) جلد 2 / صفحه ۲۵۵

2. صحیفه امام خمینی(ره) جلد 4 / صفحه ۴۱۹

3. صحیفه امام خمینی(ره) جلد 4 / صفحه ۴۳۵